Obrazec standardnih informacij za pogodbe o paketnem potovanju

Ponujena kombinacija potovalnih storitev je turistični paket v smislu zakona, ki ureja varstvo potrošnikov. Zato boste upravičeni do vseh pravic EU, ki veljajo za turistične pakete. Družba AŽ – SVETOVNA POTOANJA d.o.o. prevzema polno odgovornost za ustrezno izvedbo turističnega paketa v celoti. Poleg tega v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, zagotavlja jamstvo, da se v primeru likvidnostnih težav povrnejo vaša plačila in zagotovi vaš povratek, kadar turistični paket vključuje prevoz.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot- H) vam AŽ – SVETOVNA POTOVANJA d.o.o., kot potrošniku zagotavlja naslednje ključne pravice:

 1. Prejeli boste vse bistvene informacije o potovalnih storitvah pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju.
 2. Za ustrezno izvedbo vseh potovalnih storitev, vključenih v pogodbo, je vedno odgovorno vsaj eno podjetje. Od okoliščin posameznega primera je odvisno, ali lahko svoje zahtevke uveljavljate pri družbi AŽ – SVETOVNA POTOVANJA d.o.o., ali drugem partnerskem podjetju.
 3. Seznanjeni boste s telefonsko številko za nujne primere oz. vam bo na drugačen način omogočen kontakt z organizatorjem potovanja ali potovalno agencijo.
 4. Imate pravico, da v razumnem roku in ob plačilu morebitnih dodatnih stroškov turistični paket prenesete na drugo osebo.
 5. Cena turističnega paketa se lahko poveča le, če nastanejo posebni stroški (na primer cene goriva) in če je to izrecno določeno v pogodbi, v nobenem primeru pa ne pozneje kot 20 dni pred začetkom turističnega paketa. Če se cena poviša za več kot 8 odstotkov cene turističnega paketa, imate pravico, da odstopite od pogodbe. V primeru, da je v pogodbi predvidena možnost povišanja cene, imate pravico do znižanja cene, če pride do znižanja stroškov.
 6. V primeru, da se znatno spremeni kateri koli od bistvenih elementov turističnega paketa, imate pravico, da odstopite od pogodbe brez plačila odstopnine in prejmete celotno povračilo vseh plačil. Če pride s strani odgovornega podjetja do odpovedi turističnega paketa pred njegovim začetkom, ste upravičeni do povračila plačil, kadar je to potrebno pa tudi do povračila škode.
 7. V primeru izrednih okoliščin lahko pred začetkom odstopite od pogodbe brez plačila odstopnine, na primer, če v kraju potovanja nastanejo na primer resne varnostne težave, ki bi verjetno vplivale na turistični paket.
 8. Imate pravico, da odstopite od pogodbe kadar koli pred začetkom turističnega paketa proti plačilu ustrezne in upravičene odstopnine.*
 9. Če bistvenih elementov turističnega paketa po njegovem začetku ni mogoče zagotoviti v skladu z dogovorom, vam bo brez dodatnih stroškov ponujen primeren nadomestni aranžma. V primeru, da storitve niso izvedene v skladu s pogodbo in to znatno vpliva na izvedbo turističnega paketa imate pravico brez plačila kakršne koli odstopnine* odstopiti od pogodbe.
 10. Imate pravico do znižanja cene in/ali povrnitve škode, kadar potovalne storitve niso izvedene ali so neustrezno izvedene.
 11. V primeru težav vam družba AŽ – SVETOVNA POTOVANJA d.o.o. nudi vso potrebno pomoč.
 12. V primeru, da bi imel organizator ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave, se plačila povrnejo. Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave, ki vplivajo na izvedbo potovanja po začetku turističnega paketa in je v turistični paket vključen prevoz, se zagotovi vaš povratek. Če se izvedba storitev zavrne zaradi likvidnostnih težav se lahko obrnete na ta subjekt ali na pristojen organ.

*Odstopnina v tem primeru pomeni stroške odpovedi pogodbe skladno 6. točko Splošnih pogojev in navodil družbe AŽ-SVETOVNA POTOVANJA d.o., ki so dostopni na spletni strani skupine.com.

Zakon, ki ureja varstvo potrošnikov je dostopen na povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513.